SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşımız;

07.10.2016 tarihinde SUT değişikliği yayınlanmıştır. Yürürlülük tarihi 15.10.2016 dır. SUT değişikliğine göre düzenlediğimiz özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • İkinci basamak resmi sağlık kurumları arasından Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları arasından Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri çıkarılmıştır.
 • MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi düzenleyen hekim tarafından değil başhekim tarafından onaylanmalıdır. (Aşağıda tanımlanmış olan istisnai hallerde düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır.)

İlgili maddeye göre “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi ve başhekim onayı istenmeyen durumlar aşağıda listelenmiştir:

SUT 4.1.5.

(3) Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler;

a)Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafında sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler,

b)Majistral ilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri,

c)İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler,

ç) SUT'un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler, *

d) Acilde düzenlenen reçeteler,

e) Aile hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen reçeteler (bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.),

f) Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,

g)Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler

ğ)Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimlerce düzenlenen reçeteler.

 • Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalarda sevelamer, lantanyum karbonat (yeni eklendi) veya alüminyum klorür hidroksit kullanımını gerektiren durumlarda fosfor düzeyinin 4 mg/dl'nin üzerine çıkması durumunda tedaviye ilk başlama kriterleri aranarak tekrar başlanabilir. Fakat; sevelamer ve lantanyum karbonat kombine olarak kullanılamaz.
 • Kronik hepatit C tedavisiyle ilgili genel hükümler eklenmiştir.
 • ‘Özel düzenleme yapılan ilaçlar’^kısmına pertuzumab maddesi eklenmiştir.
 • Ivabradin kullanımında ‘ kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal blokörü kullanımını engelleyen asemptomatik sol ventriküler disfonksiyonu (LVEF<%40) bulunması gereken hastalar’ ibaresi kaldırılmıştır.
 • Doğuştan metabolik hastalıklar ile Çölyak Hastalığı ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.
 • Osteoporozda teriparatid kullanımında; sağlık kurulu raporları geriatri uzmanları tarafından da düzenlenebilir.
 • Statinlerin (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil) kullanımında tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.
 • Göz Hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan;Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları, üç göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Kuru göz sendromunda kullanılan suni gözyaşları, göz hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenecek 6 (altı) ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.
 • Nöropatik ağrıda, Parkinson tedavisinde, Huzursuz bacak sendromunda gerietri uzman hekimleri de sağlık kurulu raporları düzenleyebilir.
 • Duloksetin, erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans (SÜİ)'ın tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
 • Anjiotensin reseptör blokerlerinin ( İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.

MEVZUAT REÇETE TEVZİ KOMİSYONU