Yurtdışı Sigortalılara Ait Reçetelerin Avans Ödenmesi Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ve Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda, sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanmaktadır.


Kurum yurtdışı sigortalılarına ait reçetelerin inceleme işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle bu reçetelerin ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmediği konusunda eczacı odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize yoğun bir şekilde bildirim yapılmakta olup; meslektaşlarımızın mağduriyetine sebep olan bu durumun Kurum nezdinde çözümlenebilmesi için Birliğimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yurtdışı reçete bedellerinin avans olarak ödenmesi talebimiz Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak iletildi.

Yaptığımız yazılı başvuru ve Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, Genel Müdürlük tarafından Birliğimize 27.03.2017 tarihli ve 29.03.2017 tarihli iki yazı gönderildi.

Bu yazılarda, 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının;

(3) Teslim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde incelenmesi tamamlanamayan sağlık hizmetlerine ait fatura döneminde tahakkuk eden tutarın tamamı 60 ıncı gün avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. Sağlık hizmeti sunucusu serbest eczanelerce temin edilen kan ürünleri ve hemofili fatura eki belgelerinin teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde incelenmesi tamamlanamayan sağlık hizmetlerine ait fatura döneminde tahakkuk eden tutarın tamamı 15 inci gün avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. İnceleme süresinin takip eden mali yıla sirayet etmesi durumunda, avans artıkları hakkında 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki akreditiflere ilişkin hükümler uygulanır.” şeklinde düzenlendiğinden bahisle,

İlgili maddeye göreyurtdışı sigortalılara ait reçeteler ile manuel olarak düzenlenmiş reçeteler için herhangi bir ayrım yapılmadığı, işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesinin Genel Müdürlüklerinin görüşü olduğu,yurtdışı reçetelerin bedelleriningeri ödenmesinde gecikme yaşanan bölgelerin bildirilmesi halinde, Genel Müdürlük tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağıiletildi.

Buna bağlı olarak, bölgenizde yurtdışı reçete bedellerinin ödenmesinde gecikmeler yaşanmakta ise, durumun Odanız tarafından Birliğimize iletilmesi halinde, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunulacaktır.

Kurum yazıları ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.


Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum Yazıları için tıklayınız.