Adalet Bakanlığı Sözleşme Eki Ek-4 Formunun Güncellenmesi ve Sözleşme Yenileme İşlemleri İçin Süre Uzatımı Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere, meslektaşlarımızın, Kurumlara yapacağı ıskontoya esas teşkil eden yıllık hasılat bildirimlerini yaptıkları Eczane Bilgi Formu, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun" da yapılan düzenleme ile sadece eczacılara tanınan stok düzenleme hakkından yararlananmış ise, bu kapsamda kestikleri fatura tutarının da bildirileceği şekilde revize edilmiştir.

"Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün "7.15.Sözleşmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir..." maddesine istinaden sözleşme yenileme işlemlerinin Nisan ayında tamamlanması gerekmekle beraber, Eczane Bilgi Formu (EK-4 Form) ile ilgili düzenlemenin yakın tarihte belirlenmiş olması itibariyle sözleşme yenileme süresinin uzatılması talebimiz Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne iletilmiş ve Genel Müdürlük tarafından talebimiz uygun bulunmuştur.

Adalet Bakanlığısözleşme yenileme süreleri 18.05.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadaruzatılmış olup, bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Genel Müdürlük tarafından iletilen yazı için tıklayınız.