SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
29.09.2012 tarih ve 28426 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
Tebliğin;
a) 1 inci maddesinin (b) bendi 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 2 ila 13 üncü maddeleri, 19 uncu maddesi ve 28 ila 30 uncu maddeleri yayımı tarihinden 10 iş günü sonra,
c) 14 üncü maddesinin (c) bendi, 20 nci maddesinin (a) bendi ve 24 üncü maddesinin (a) bendi 22/6/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 14 üncü maddesinin (b) bendi ve 21 inci maddesi 28/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 17 nci maddesi 21/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
e) 20 nci maddesinin (c) bendi 1/5/2013 tarihinde,
f) 22 ve 27 nci maddesi 1/1/2013 tarihinde,
g) 24 üncü maddesinin (b) bendi, 25 inci maddesi ve 26 ncı maddesi 1/9/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ğ) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ metni için tıklayınız