TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKK. YÖNERGE İLE İLGİLİ TKHK NA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize ulaşan bilgilerden, 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile kamu sağlık tesislerinde “ilaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak” görevinin sağlık bakım hizmetleri müdürüne verildiği, bu görevin ise uygulamada başhemşireler tarafından yürütüldüğü anlaşılmıştır.

Anılan Yönergenin “Başhekim” başlıklı 17. maddesinde, “tıbbi hizmetlerin yürütülmesi ve akılcı ilaç kullanımı hizmetleri” konusunda görevli, yetkili ve sorumlu kişi olarak başhekim tanımlanmıştır. Bu hükümden, kamu hastane birlikleri dâhilindeki sağlık tesislerinde çalışan eczacıların, başhekimin görev, yetki ve sorumluluğunda, mevzuata uygun olarak görevlerini ifa edecekleri sonucu doğmaktadır. Ancak, bu maddede yer alan düzenlemeden farklı olarak Yönergenin 18. maddesinde diğer bir düzenlemeye yer verilmiştir.

Yönergenin “Sağlık bakım hizmetleri müdürü” başlıklı 18. maddesinde sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin bütünüdür şeklinde tanımlanmış ve maddenin 2. fıkrasının beşinci bendinde, “Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak” görevi sağlık bakım hizmetleri müdürüne verilmiştir.

Bu düzenlemede sağlık bakım hizmetleri müdürü olarak görev alacak kişinin hangi eğitime ve yetkinliğe sahip olacağına ilişkin açık bir ifadeye yer verilmemiştir.

Birliğimiz tarafından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’na yapılan başvuruda, anılan Yönergenin 18 inci maddesinin 2. fıkrasının beşinci bendinde yer alan ilaca ilişkin düzenlemenin ancak bir eczacı tarafından yerine getirilebileceği hatırlatılarak, Yönergede eczacıların çalışan hakları ve güvenliğinin daha açık şekilde belirlenmesi, görev, yetki ve sorumluluklarının 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile bu konudaki özel mevzuata paralel olarak düzenlenmesi ve eczacıların, Yönergenin 17. maddesine uygun olarak başhekimliğe bağlı şekilde görevlerini ifa edecekleri hususunun belirtilerek bu konularda yapılacak işlemler hakkında Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter