C1 ESTERAZ İNHİBİTÖRÜ HAKKINDA DUYURU

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 29.11.2012 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan 22.11.2012 tarihli duyuru ile; Faktör ve diğer Kan Ürünlerinin reçetelenmesinde mor ve turuncu reçete kullanılması uygulaması ile acil durumlara ilişkin istisnai durumların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte olduğu ve bu doğrultuda işlem yapılması gerektiği,

Sağlık Bakanlığı tarafından C1 esteraz inhibitörünün “Larenks ödemi ile başvuran herediter anjiyoödem tanılı hastaların acil (akut) tedavisinde C1 esteraz inhibitörü sağlık kurulu ve mor reçete şartı aranmaksızın müdahale eden hekimin reçetesi ile kullanılması” nın bildirildiği,

Bu kapsamda Sağlık Uygulama Tebliğinin “Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilmesi ve Hemofili Hastalarının Bildirim Zorunluluğu” başlıklı 6.7. numaralı maddesinin (6)’ıncı fıkrasının, söz konusu ürün grubunun da dahil edilerek uygulanması
gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

SUT’un 6.7. Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilmesi ve Hemofili Hastalarının Bildirim Zorunluluğu maddesinin 6. Fıkrası;

(6)Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak, acil hallerde kullanılması zorunlu olan ürünlerden yalnız tetanos ve anti D immünglobulinleri için sağlık kurulu raporu ve mor reçete şartı aranmayacaktır. Hastanelerde yatan hastalarda; faktör dışındaki kan ürünleri için sağlık kurulu raporu gerekli değildir. Yeterli uzman hekimi olmayan yerlerde, çıkan vakalara vaktinde müdahale edilebilmesi için yalnız kuduz ve tetanos immunglobulinleri pratisyen hekim tarafından da kan ürünleri reçetesine yazılabilir.


SGK'nın web sayfasında yayınlanan duyuru için tıklayınız