05 ARALIK 2012 TARİH VE 28488 SAYILI RESMİ GAZETE’DE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

05 Aralık 2012 tarih ve 28488 Sayılı Resmi Gazete’de Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler şu şekildedir:

MADDE 1 – 2/10/1995 tarihli ve 22422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eczacı Bilgi Sistemi: Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, ülke genelinde eczacıların mesleki bilgilerinin toplanacağı ve tüm eczacı odalarının kullanmak zorunda olduğu sistemi,
b) Merkez Heyeti: Eczacılık mesleği ile alakalı bütün işler ile meşgul olmak, 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununda düzenlenen hükümleri uygulamak ve Türk Eczacıları Birliğini temsil
etmek üzere kurulan yönetim kurulunu,
c) Oda: Bölge Eczacı Odası’nı,
ç) TEB: Türk Eczacıları Birliği’ni,
ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Giriş parasını ödemeyenlerin ve Eczacı Bilgi Sistemine girişi yapılmayanların kayıt işlemi yapılmaz.”

MADDE 3 − Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üye kayıt, eczacı bilgi sistemi, nakil
MADDE 37 – Odaya kayıt veya nakil olmak isteyen eczacılar, aşağıda yazılı belgelerle Odaya başvururlar.
a) T.C. Kimlik numarası beyanı,
b) Eczacılık diplomasının bir örneği,
c) Adli sicil yazılı beyanı,
ç) İkametgâh beyanı,
d) Özgeçmiş,
e) İmza sirküleri,
f) Vesikalık fotoğraf.

Birinci fıkradaki belgelerin eksiksiz olarak ibrazından sonra Oda Yönetim Kurulu, gerekli incelemeyi tamamlayarak, eczacının başvuru sonucunu en geç yirmi işgünü içinde karara bağlar. Üyelik kaydına karar verildiği takdirde bu işlem, oda tarafından Eczacı Bilgi Sistemine kaydedilmek zorundadır.
Üyelik kaydı işlemleri Eczacı Bilgi Sistemine kaydedilir.
Eczacı Bilgi Sisteminde kaydı bulunmayan eczacı, Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun kendisine verdiği haklardan yararlanamaz.
Üye, serbest eczane açmak istediği takdirde, birinci fıkradaki belgelere ek olarak eczane ve ikametgâh olarak kullanacağı yerlere ilişkin Oda tarafından talep edilecek belge ve bilgileri ayrıca ibraz eder.
Odaya kayıtlı herhangi bir üyenin başka bir Odaya naklini istemesi durumunda, üye sicil dosyasının bir örneği, gerekli açıklamalar da yapılarak nakledileceği Odaya gönderilir. Üyenin ayrıldığı ve naklinin yapıldığı bilgisi her iki Oda tarafından Eczacı Bilgi Sistemine girilir. Nakil isteğinde bulunan eczacının nakli işlemi, aidat dahil olmak üzere odasına herhangi bir borcu var ise bu borç tahsil ve tasfiye edilmeden ve Eczacı Bilgi Sisteminden onay alınmadan yapılmaz.
Başka bir odaya altıncı fıkrada açıklanan biçimde naklini yaptırmış olan eczacı, yeniden eski odasına döndüğü takdirde yine eski numarası ile kayıt işlemi yapılır.
Üye sicil dosyalarında, üyeye ait her türlü bilgi eksiksiz olarak bulundurulur.
Bayan üyelerin kayıt işlemlerinde, soyadlarının yanı sıra var ise eski soyadları da belirtilir.”

MADDE 4 − Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – Odalar, üye kayıtlarını takip etmekle, mevcut ve yeni üyeleri ile ilgili tüm bilgileri Eczacı Bilgi Sistemine kaydetmekle ve bu bilgilere ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği günden itibaren en geç yirmi işgünü içinde Eczacı Bilgi Siteminde güncellemekle yükümlüdür.”

MADDE 5 − Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Merkez heyetinin görevleri ve ilk toplantısı”
“Merkez Heyeti ilgili mevzuatta yer alan yetki ve görevlerini yerine getirmek amacıyla ilgili kanunlara ve yönetmeliklere aykırı olmamak üzere genelgeler yayımlamakla ve eczanenin, eczacının ve eczane çalışanlarının hizmet standartlarını belirlemekle yetkilidir.”

MADDE 6 − Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 53 – Merkez Heyetince görev dönemi içerisinde en az üç kez bölgelerarası toplantı düzenlenir. Bu toplantılarda geçmiş dönem incelenir, mesleki, güncel ve geleceğe ait konular görüşülür. Sosyal ve bilimsel açıdan mesleki ihtiyaç ve gelişmeler araştırılır. Bu toplantıya, Merkez Heyeti üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri ve bölge eczacı odaları yönetim kurulları ile bunların görevlendireceği üyeler katılır. Ayrıca bu toplantılara, TEB Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ve Büyük Kongre delegeleri katılabilir. Toplantının yeri ve tarihi, tüm odalarla yapılan görüşmeler sonunda Merkez Heyetince belirlenir. Bölgelerarası toplantılara gündem ile ilgili olarak çağrılacak uzman ve yetkililer Merkez Heyetince belirlenir. Bu kişilerin ulaşım, konaklama ve benzeri giderleri Türk Eczacıları Birliğince karşılanabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı yürütür.

Yönetmelik hükümleri 05 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterYönetmelik metni için tıklayınız Word