TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun İdare Heyetinin Diğer Vazifeleri başlıklı 20’nci maddesinin p bendinde; (Ek Bend:R.G.8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul tarihi:23/02/1995) ” iki yıl içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen eczacıların odaya üyelik kayıtlarını Merkez heyetinin kabulü halinde silmek”şeklinde,

Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği’nin, Oda Hizmetlerinden Faydalanma başlıklı 36’ncı maddesinde;”Oda ve Yardımlaşma Sandığı aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler icraen takibe alınmalarının yanı sıra vecibelerini yerine getirinceye kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar. Hiçbir resmi belge, alkol karnesi, basılı defter ve sözleşme formu alamazlar” şeklindedir.

Ayrıca; Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’nin, Giriş ve Yıllık Aidatlar başlıklı 14’üncü maddesinde “Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın mayıs ayıınn sonuna kadar sandık yönetiminin belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödemeyen üyeler oda ve sandık hizmetlerinden yararlanmayacakları gibi haklarında İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır” hükümleri yer almaktadır.

Son olarak 05.12.2012 tarih ve 28488 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin Tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4’üncü maddesinin a bendinde;"Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, ülke genelinde eczacıların mesleki bilgilerinin toplanacağı ve tüm eczacı odalarının kullanmak zorunda olduğu Eczacı Bilgi Sistemi’nde (EBS) kaydı bulunmayan eczacı, Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun kendisine verdiği haklardan yararlanamayacaklarını hükmü gereğince,üye kayıtlarımızın eksiklikleri giderilmediğinde EBS ‘de aktif olamayacaklardır.

Üyelerimizin önümüzdeki süreçte sorun yaşamamaları için, Yardımlaşma Sandığına ait 2012 ve geçmiş yıllara ait aidatlarını 29.03.2013 tarihine kadar ivedi olarak Yardımlaşma Sandığı hesaplarına yatırmaları ve kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. İsmail BAŞDİL
Sayman

TEB Yardımlaşma Sandığı Hesap Numaraları;
T.İş Bankası IBAN No: TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46
Akbank IBAN No: TR 12 0004 6008 6488 8000 0680 80

Bilgi için :
Selma ÖZTÜRK 0312/ 409 81 61
Müjgan BULDUK 0312/ 409 81 63
Mehmet GÜLKAYA 0312/ 409 81 64