WWW.TURKIYEASSIST.COM İSİMLİ WEB ADRESİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi 1928 yılından beri yürürlükte olan 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 1 inci maddesinin 2 inci fıkrasında "Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır" hükmü düzenlenmiştir.

Ayrıca 3.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin "Kabul Edilebilecek Reçeteler" başlıklı 22 nci maddesi aynen şu şekilde düzenlenmiştir:

"Kabul Edilebilecek Reçeteler
Madde 22- Eczanelerde yalnızca tabipler, diş tabipleri ve veteriner hekimler tarafından yapılmak üzere yazılan reçeteler kabul edilir. Okunamayan reçetelerin düzeltilmesi için, ilgili tabiple irtibat kurulur.
(Değişik fıkra:R.G. 2/11/2007- 26688) İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz."


Çok sarih olan ve yukarıda yer alan hükümler gereği, eczacıların ve eczacı olmayan kişilerin, internet sitesi oluşturarak, ürünlerinin tanıtımını ve satışını yapması türünde uygulamalar mevzuata aykırıdır. Bu tür uygulamalar, satılan ürünlerin teminine, saklama koşullarına, faturalandırmasına, teslimine ve ürün danışmanlığına ilişkin belirsizlikler ve istikrarsızlıklar da söz konusu olabilmektedir.

Odalarımızdan Birliğimize ulaşan bildirimler doğrultusunda www.turkiyeassist.com isimli bir internet adresi üzerinden ilaç gönderim hizmeti verildiği ve yukarıda bahsi geçen söz konusu Kanun ve Yönetmelik maddelerinin ihlal edildiği tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili Birliğimiz tarafından T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na gönderilen 27.12.2012 tarihli ve3822 sayılı yazımıza cevaben T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden gelen 20.03.2013 tarihli ve 3384 sayılı yazı ile,

Reklam Kurulu'nun 12.03.2013 tarih ve 210 sayılı toplantısında yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda, Remo Grup Telekominikasyon Hizmetleri ve Tic. LTD. ŞTİ. (Türkiye Assist)'ne ilişkin www.turkiyeasisst.com adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlarla ilgili olarak, 4077 sayılı Kanun'un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Bakanlık yazısı için tıklayınız.