İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ECZACILARIMIZIN ÇALIŞANLARINDAN ALMASI GEREKEN SAĞLIK RAPORLARI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

İlgi: 08.04.2013 tarihli ve 4804 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eczanelerin risk değerlendirmesi kapsamında, çalışanlarından sağlık raporu almalarının gerekmekte olduğu bildirilmişti.

Birliğimize, eczacılarımız tarafından yapılan bildirimlerde, eczane çalışanlarından ve işe girişlerde sağlık raporu alınmasının gerekliliği ve bu raporların nereden temin edilebileceği ile ilgili ulaşan sorulardan bu işlemlere ilişkin bazı belirsizlikler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi internet sayfasında yayınlanan "İşe Giriş Sağlık Raporları İle İlgili Duyuru" başlıklı duyurusu ile;
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Sağlık gözetimi" başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceğinin belirlendiği;

Ancak, aynı Kanunun 38. maddesine bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlendiği 6 ncı maddenin yürürlük tarihi "Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra," ve "50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra," hükümleri ile kademeli geçişle düzenlendiği;

Bahsi geçen işyerleri için işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince henüz başlamamış olduğundan, bunun bir sonucu olarak bu işyerleri için 5 inci maddedeki "sağlık raporlarının" kademeli geçiş süresi boyunca işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınması zorunluluğu da yürürlüğe girmediği; bu nedenle kamuoyunda sağlık raporları ile ilgili tereddüt oluştuğu;

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde "Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez" hükümleri yer almakta olduğundan özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin yapılmasının mümkün görünmediği;

Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenebileceği bildirilmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ekte iletilmekte olup, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Bakanlık yazısı için tıklayınız.