FRESENİUS ECZA DEPOSU TARAFINDAN ECZANELERE UYGULANMASI PLANLANAN ULAŞTIRMA BEDELİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bölge Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize yapılan bildirimlerde Fresenius Ecza Deposu yetkililerinin, 01 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Periton Diyaliz Solüsyonlarının hastaya ulaştırılma bedeli olarak, eczacılarımızdan % 7,5 oranında hizmet bedeli altında bir bedel alınacağını ifade ettikleri belirtilmekte, bir deponun eczanelerden bu bedeli almasının yasal bir dayanağı olup olmadığı konusunda Birliğimizden görüş talep edilmekte idi.

Yapılması planlanmakta olan bu uygulamanın yasal bir dayanak teşkil edip etmediği hususunda Birliğimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvuru yapılmış olup, Kurumdan gelen cevabi yazı ile,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hukuk Müşavirliğinden alınan görüş doğrultusunda; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci maddesinde Bakanlığın görevlerinin sayılmış olduğu, mezkur hükmün ikinci fıkrasının (d) bendinde "Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve  uluslar arası kontrole tabi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbi cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi," şeklinde olduğu, dördüncü fıkrasında ise "İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir" hükmünün havi olduğu,

Bu hususta Sağlık Bakanlığı'nın 01/06/2007 tarihli ve 31014 sayılı "Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin yazısı üzerine alınan 12/06/2007 tarihli ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı mevcudiyetini korumakta olduğu, söz konusu Kararın "Fiyat Değerlendirme Komisyonu" başlıklı 3 üncü maddesinde ilaçların fiyatlarını değerlendirmek amacıyla "Fiyat Değerlendirme Komisyonu" kurulacağı ifade edilerek Komisyonun çalışma usul ve esasları belirlenmiş olup, aynı maddenin üçüncü fıkrasında "İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir…" ifadesine yer verilmek suretiyle fiyat listesinde değişiklik yapma yetkisinin münhasıran bu Komisyona verildiği,

Mezkur Bakanlar Kurulu Kararının "Kar Oranları" başlıklı 7 nci maddesinin ise "Ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları, aşağıdaki şekilde uygulanır. Fiyat Değerlendirme Komisyonu, Türkiye İstatistik Kurumunun bir önceki yılın yıllık kimyasal maddeler, ürünler ve suni elyaflar üretici fiyatları ve tıbbi ürünlerin son üç yıllık toplam satışlarının dağılımına ait verileri dikkate alarak bu oranları yeniden belirlemeye yetkilidir."şeklinde düzenlendiği, bu maddede yer alan depocu ve eczacı kar oranlarının belirtildiği tablonun 17/01/2009 tarihli ve 27113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14/01/2009 tarihli ve 2009/14577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile son şeklini aldığı belirtilmekte olup,

Buna paralel olarak, 22/09/2007 tarihli ve 26651 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin "Kademeli fiyatlandırma" başlıklı 12 nci maddesinde yer alan tablo 21/01/2009 tarihli ve 27120 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değiştirilmiş, netice itibari ile depocu karı ile eczacı karı oranları sabitlenerek hükme bağlandığı,

Yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerinin tetkikinden; beşeri ilaçların fiyatlandırılmasında, diğer bir ifade ile azami fiyatların belirlenmesindeki usul ve esasların tespitinde Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğu, ilaçların perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranlarının sabit olduğu ve ancak Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından yeniden belirlenebileceğinin açıkça anlaşıldığı, bu bağlamda, ilaç fiyatlarında artış yapma yetkisinin adı geçen Komisyona ait olduğu cihetiyle, bunun dışında herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin bu yönde bir yetkiye haiz olmadığı ifade edilmektedir.

Ayrıca bu maddi ve hukuki durum karşısında mütalaa konusu hadiseye bakıldığında; adı geçen ecza deposunun eczanelerden %7,5 oranında "lojistik hizmet bedeli" ve/veya başka bir ad altında herhangi bir meblağ talebinin hukuki bir dayanağının bulunmadığının düşünüldüğü bildirilmektedir.

Kurum'dan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.