İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
İlgi: 31.12.2012 tarihli ve 3833 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız.
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, anılan Kanun’un 38 inci maddesinin 1. fıkrasında (a) bendinin 1 no’lu alt bendinde “Kanunun iş yeri güvenliği uzmanına ilişkin İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı 6, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi başlıklı 7 ve İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları başlıklı 8. madde hükümlerinin “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra yürürlüğe gireceği” daha önce bildirilmişti.
Eczacılarımız ve Odalarımızdan gelen sorulardan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun diğer hükümlerinde yer alan “iş yeri risk değerlendirmesi, analiz raporunun hazırlanması, acil durum ve yangınla mücadele planı hazırlanması” gibi konularda yapılması gerekli işlemler ve sürelerine ilişkin belirsizlik yaşandığı anlaşılmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasa ve yönetmelikler çerçevesinde eczacılarımızın yerine getirmeleri gereken yükümlülükler hakkında Merkez Heyetimiz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında görüşmeler yapılmakta olup, görüşmeler esnasında İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden eczanelerde risk değerlendirmelerinin ne şekilde yapılacağı konusu da gündem edilmektedir.
Konu ile ilgili eczacılarımıza ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgi verilecek olup, bu aşamada eczacı odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından konu ile ilgili başka kurum ve kuruluşlarca yapılan açıklamaların dikkate alınmaması ve Birliğimizin duyurularının takip edilmesi hususunda bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter