ECZACI ODASI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 8’inci maddesi gereği eczacı odalarının Seçimli Genel Kurulları Eylül ayı içinde gerçekleştirilecektir. Seçimli Genel Kurul sürecinde izlenmesi gereken yöntemler ve dikkat edilmesi gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır.

Eczacı Odası Yönetim Kurulu;

1.Genel Kurul’un çoğunluklu olarak yapılacağı;
oyeri
ogünü
osaati
ogündemi

2.İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumlarda, Genel Kurul’un çoğunluksuz olarak yapılacağı;
oyeri
ogünü
osaati

belirler.

3.Bu suretle seçimin yapılacağı tarih, karar altına alınır. (6643 Ek Madde 2: Genel Kurul’un Cumartesi akşamına kadar tamamlanması ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün 09:00-17:00 saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.) Bazı ilçe seçim kurullarının çoğunluklu olarak yapılacak toplantı ile çoğunluksuz olarak yapılacak toplantı arasında en az bir hafta olmasını istedikleri geçmişte vaki olmuştur.

4.Oda Yönetim Kurulları, Genel Kurul toplantısını, bütün üyelerine en az 20 gün önceden taahhütlü mektupla ve gazete ilanı ile duyurur. Bu bildirimde; toplantının yeri, günü, saati, gündemi ve ayrıca toplantıda yeterli çoğunluk olmadığında yapılacak toplantının yeri, günü, saati bildirilir. (6643 Madde 9) (Genel Kurul Duyurusunda Genel Kurul’un çoğunluklu olarak yapılacağı bildirilen tarihte çoğunluk olmaması durumunda çoğunluk olmadığının tutanakla saptanması gerekmektedir.

5.Bölge Eczacı Odası’nın merkezinin bulunduğu ilin Valiliğine başvuru yapılarak izin alınır. Başvuru ekinde Genel Kurul Duyurusu, Genel Kurul ilanının yer aldığı gazete örneği ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun ilgili maddeler bölümünün Oda tarafından onaylanan fotokopisi yer almalıdır.

6.Genel Kurul’a sunulacak bilançoya esas olmak üzere Türk Eczacıları Birliği ile mali mutabakat sağlanır.

7.İlçe Seçim Kuruluna teslim edilecek hazirun listeleri Eczacı Bilgi Sisteminden (EBS)3 (üç) nüsha alınarak her sayfası imzalanır, mühürlenir ve onaylanması için eczacı odaları tarafından Türk Eczacıları Birliği’ne gönderilir. Onay için Birliğimize gönderilecek listelerde, üyelerin T.C.Kimlik Numarasının bulunması zorunludur.

8.6643 Ek Madde 2 gereğince, seçimlere esas olacak, Türk Eczacıları Birliği’nce onaylanmış üye listesi, Genel Kurul’dan en az 15 gün önce iki nüsha halinde seçim yapılacak yerdeki görevli ilçe seçim kurulu başkanı hakime teslim edilecektir. İlçe seçim kuruluna yapılacak başvuru ekinde Türk Eczacıları Birliği tarafından onaylanmış iki adet üye listesi, Genel Kurul Duyurusu, Genel Kurul ilanının yer aldığı gazete örneği ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun ilgili maddeler bölümünün Oda tarafından onaylanan fotokopisi yer almalıdır.

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet dairesi ile oda ve birliğin ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Eczacıları Birliğine veya eczacı odasına gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetim ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan odalarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir sandık kurulu oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazarı itibara alınmaz.

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurul başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, kesin sonuçları ilan eder ve ilgili eczacı odasına ve Türk Eczacıları Birliğine bildirir.

Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin eczacı odası, Türk Eczacıları Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak sureti ile kullanılır. Blok liste şeklinde olan, diğer bir deyişle isim yazılmadan kullanılan oylar yasaya aykırılık oluşturmaktadır.

9.Genel Kurula tüm üyelerin katılımı zorunludur. Mazereti nedeniyle katılamayanlar mazeretlerini Genel Kurulun bitiminden itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere uygulanacak para cezaları 6643 Sayılı Yasanın 49 uncu maddesi uyarınca tahsil edilir. (6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği, Madde 6)

10.Bilindiği üzere 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 20.maddesinin p bendi ile; İki yıl içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen eczacıların odaya üyelik kayıtlarının Merkez Heyetinin kabulü halinde silmek görevi eczacı odası idare heyetinin vazifeleri arasında sayılmıştır.

11.6643 sayılı Kanunun 51.Maddesi ise:

“Büyük Kongre Eczacı Odaları umumi heyetlerince ve gizli rey ile seçilen mümessillerden teşekkül eder.

Odalardan;

a) İkiyüze kadar azası olanlar,beş,
b) Beşyüze kadar azası olanlar,beş mümessile ilave olarak ikiyüzden fazla her tam yüzelli aza için birer,
c) Beşyüzden fazla azası olanlar,yedi mümessile ilave olarak beşyüzden fazla her tam beşyüz aza için birer,
Mümessil ve aynı miktarda yedek mümessil seçerler.

(Değişik : 23/2/1995 - 4078/10 md.) Mümessillerin alakalı eczacı odası azası ve mesleklerinde bilfiil ve asgari beş yılını doldurmuş bulunmaları şarttır. Mümessil adetinin tespitinde, Birlikteki üye kayıtları esas alınır.

Kongreye iştirak edecek olan sivil ve askeri eczacılara mensup oldukları vekalet, daire ve müessese tarafından izin verilmesi mecburidir.

Bütün mümessillerin yol ve sair zaruri masrafları bağlı bulundukları odalar tarafından ödenir.

16 ncı madde hükmü Büyük Kongre mümessilleri hakkında da caridir.” şeklindedir.

Kanun gereği Büyük Kongre delegelerinin tespitinde, Birliğimizdeki üye kayıtları esas alınacağından, onaylanması için Türk Eczacıları Birliği’ne gönderilecek olan listelerde 6643 sayılı Kanunun 20.maddesinin p bendi gereği iki yıl içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen eczacıların yer alması halinde, bu eczacılara hazirun listesi dahilinde onay verilmesi mümkün olmayacaktır.

Mesleğimizin geleceğine yönelik katkı sağlamak üzere verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleşeceğine inandığımız Genel Kurulunuzda, yukarıda belirtilen esaslara uyulmasını önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımı sunarım.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter