EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNUN YAYINLADIĞI YAZI

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 30.07.2013 tarihli ve 38.A.00.006015 sayılı yazımız

İlgi’de kayıtlı yazımız ile eczacıların eşdeğer ilaç verme haklarının engellenmeye çalışılması ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na başvuru yapıldığı belirtilmiş, Kurum’dan gelen cevabi yazı ile, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün 81 il dağıtımlı 18.06.2009 tarih ve 430181 sayılı Eşdeğer İlaç Kullanımı’na ait genel yazısı doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin belirtildiği bildirilmişti.

Konu ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 87 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine gönderilen “Eşdeğer İlaç Kullanımı” konulu yazıda;

Bazı hekimlerin yazmadığı ilaçların eczanelerce hastalara farklı veya eşdeğer ilaçlar olarak verildiği, bu durumda hasta/hasta yakını ile eczacı ve hekimin karşı karşıya kaldığı, hasta/hasta yakınının bazı hekimlerce yanlış bilgilendirildiği, eczacının mesleki bilgisini küçümseyici yanlış söylemlerde bulunulduğuna ilişkin zaman zaman Kuruma şikâyetler intikal ettiği,

Kuruma bağlı sağlık tesislerinde görevli hekimlerin yazdıkları reçetelerin eczaneler tarafından karşılanırken bazı durumlarda (ilacın piyasada bulunmaması, fiyat farkı çıkması vb. nedenlerle) hekimin yazdığı ilaç yerine farmasötik tam eşdeğer ilaçlar verilmekte olduğu,

Gelişmiş ülkelerde kamu maliyesinde tasarruf sağlamak amacıyla eşdeğer ilaçlara yönelik desteğin, bir devlet politikası haline geldiği, ülkemizde de eşdeğer ilacın kullanımını artırarak kamu harcamalarında tasarruf sağlamanın mümkün görülmekte olduğu,

Eşdeğer ilaçların eczacı tarafından birbiri yerine ikamesinin bilimsel ve hukuki yönden doğru, bunun engellenmesine yönelik davranışların bilgisizlikten kaynaklanmakta olduğu,

Bakanlıkça ruhsatlandırılan ve belirli kriterler bakımından denetlenmekte olan ilaçların etkinliği, güvenirliliği ve kalitesi gibi konularda kamuoyunun yersiz bir endişeye sevk ettiği, bu durumun eczacının mesleki hakkı olan farmasötik eşdeğer ilaç verme hakkını etik dışı müdahaleye uğramakta olduğu, hastalar ve hasta yakınları ile eczacıların karşı karşıya getirilmekte olduğu,

Bu nedenle eşdeğer ilaçların, referans ilaçlarla aynı özelliklere sahip olduğu, dolayısıyla hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ve referans ilaçların koruma süreleri bittikten sonra satışa sunulan ürünler olduğu, Sağlık Uygulama Tebliği ve ilaçlarla ilgili diğer mevzuata göre düzenlenen ve Bakanlıkça da teşvik edilen bir uygulama olduğu,

Konunun illerde bulunan sağlık tesislerine duyurularak, eşdeğer ilacın verilmesini engellemeye yönelik davranışlarda bulunan hekimlerin uyarılması hususu belirtilmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanan söz konusu yazı ekte iletilmekte olup, tüm meslektaşlarımızın eşdeğer ilaç verme haklarının engellenmeye çalışıldığı durumları Bölge Eczacı Odalarımız vasıtası ile Birliğimize bildirmesi hususunda bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun yazısı için tıklayınız