ECZANE NAKİL İŞLEMLERİ

ECZANE NAKLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. 2 Adet yarım kapaklı karton dosya hazırlanarak, 1. dosyaya evrakların aslı, 2.dosyaya fotokopileri konulacaktır.

 2. *Sağlık Müdürlüğüne yazılmış başvuru dilekçesi
  *Bölge Ecza Odası Başkanlığına yazılmış başvuru dilekçesi

 3. Son 1 (bir) ay içerisinde çekilmi? 4*6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf
  (polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır)

 4. Müdürlükten verilecek Matbu form (Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.) doldurulacak. Başvuruda eczacı/mesul müdüre ait T.C kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

 5. Eczaneye ait ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

 6. İkametgâh ilmühaberi (yetkilice tasdikli)

 7. Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak Müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)

 8. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı eczacılık meslesini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı olmadığına dair ibarenin bulunduğu tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olmalıdır.)

 9. Resmi bir Sağlık Kurumundan alınmış eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı olmadığına dair ibarenin bulunduğu rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olmalıdır.)

 10. Savcılık belgesi (Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının karar fotokopileri de eklenir.)

 11. Bölge Eczacı Odası Başkanlığından alınan oda kayıt ve uygunluk belgesi.

 12. Ruhsat harç makbuzu aslı. (Diğer illerden gelen nakiller için)

 13. Eczane ölçülerini belirten (mimar tarafından çizilmiş) yerleşim planı olacak (Ölçek:1/50). Yerleşim planında eczanenin adı, adresi ve eczacının adı yazacak. Eczanenin metrekaresi ile ilgili hesaplar açık ve anlaşılır şekilde yazılacak. Hesaplamada kullanılan ölçüler krokide mutlaka gösterilecek. Kolonlar, merdivenler ve kullanılmayan alanlar brüt alandan düşürülerek içten içe net kullanım alanı hesaplanacak. Krokiyi çizen mimarın oda sicil numarası, kaşesi ve imzası krokide olacak.
  İlçelerde açılacak eczanelerin krokilerinde 6197 sayılı Eczacılar ve Eczanelerle ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygundur denerek Sağlık Grup Başkanlığının mührü doktor imzası ve kaşesi olacak, ayrıca Bölge Eczacı Odası Temsilcisi Eczacı da aynı şekilde krokiye kaşesini basarak imzalayacak.
  Vaziyet planında (Ölçek:1/50) yukarıda belirtilen şekilde eczacının adı ve eczanenin adresi olacak. Eczanenin bulunduğu yer ile ilgili bilgiler vaziyet planında gösterilecek. Mimar ve onayla ilgili olan hususlar yukarıda belirtilen şekilde olacak.

 14. Belediye başkanlığından imzalı işyerine ait “yapı kullanım izin belgesi” veya “eczane açılacak yerin adresi belirtilerek bu mahallin belediye kayıtlarında işyeri olduğuna dair” belge.

 15. Kira sözleşmesinin sureti.

 16. Makbuzlarda eczanenin adı ve adresi belirtilen Eczanenin elektrik işletmesi ile yaptığı sözleşme ve depozit makbuzlarının aslı gibidir onaylı sureti.

 17. Makbuzlarda eczacının adı ve adresi belirtilen eczanenin su işletmesi ile yaptığı sözleşme ve depozit makbuzlarının aslı gibidir onaylı sureti olacak.

 18. Müdürlükten verilecek “İlaç Takip Sistemi Kayıt Formu” nuu doldurulacak.


Not :İstenilen belgeler (6-8-9-10 ncu maddelerde yer alan belgeler) İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.
Not :13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ten önce 35m2 den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmak üzere 35 m2 den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.

ECZANENİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA NAKİL İŞLEMLERİ

Nakil işleminde eczane isminin değişmesi durumunda;
Protokolün 5.3.13. “Bu sözleşmenin (7.3) ve (7.5) numaralı maddeleri kapsamındaki bildirimlerin 15 gün içerisinde yapılmaması halinde eczacıya 1000 (bin) TL cezai şart uygulanır.” maddesine istinaden bildirimlerin süresi içinde yapılması gerekmektedir.

 1. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen kapanış tutanağı (aslı veya fotokopisi)
 2. T.C. kimlik fotokopisi
 3. Eczane ruhsat ve sertifikasının aslı ve fotokopisi
 4. Ruhsat teslim tutanağı
 5. Sabit/statik IP adresini gösteren belge
 6. Banka değişikliği yapılacaksa yeni banka hesap bilgileri (cüzdan fotokopisi veya banka ilgili belge)
 7. Yeni adrese göre hazırlanan kaşe

ECZANENİN AYNI İSİMLE NAKİL İŞLEMLERİ

Eczanenin aynı isimle nakil işlemi durumunda;

Protokolün 5.3.13. “Bu sözleşmenin (7.3) ve (7.5) numaralı maddeleri kapsamındaki bildirimlerin 15 gün içerisinde yapılmaması halinde eczacıya 1000 (bin) TL cezai şart uygulanır.” maddesine istinaden bildirimlerin süresi içinde yapılması gerekmektedir.

 1. T.C. Kimlik fotokopisi
 2. Eczane ruhsat ve sertifikasının aslı ve fotokopisi
 3. Ruhsat teslim tutanağı
 4. Sabit/statik IP adresini gösteren belge
 5. Banka değişikliği yapılacaksa yeni banka hesap bilgileri (cüzdan fotokopisi veya banka ilgili belge)
 6. Yeni adrese göre hazırlanan kaşe