ECZANE DEVİR İŞLEMLERİ

ECZANE DEVİR İŞLEMLERİ

 1. 2 Adet yarım kapaklı karton dosya hazırlanarak, 1. dosyaya evrakların aslı, 2. dosyaya fotokopileri konulacaktır.

 2. * Sağlık Müdürlüğüne yazılmış başvuru dilekçesi
  * Bölge Ecza Odası Başkanlığına yazılmış başvuru dilekçesi

 3. Müdürlükten verilecek Matbu form (Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.) doldurulacak. Başvuruda eczacı/mesul müdüre ait T.C kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

 4. Varsa, En son çalıştığı eczane / eczane deposu / iş yerinden ayrıldığını gösteren ayrılış belgesi (tasdikli olmalı ve yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

 5. El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş

 6. Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak Müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)

 7. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı olmadığına dair ibarenin bulunduğu tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olmalıdır.)

 8. Resmi bir Sağlık Kurumundan alınmış eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı olmadığına dair ibarenin bulunduğu rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olmalıdır.)

 9. Savcılık belgesi (Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının karar fotokopileri de eklenir.)

 10. İkametgah ilmühaberi (yetkilice tasdikli olmalıdır.)

 11. Son 1 (bir) ay içerisinde çekilmiş 4*6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır)

 12. Bölge Eczacı Odası Başkanlığından alınan oda kayıt ve uygunluk belgesi.

 13. Eczane ölçülerini belirten (mimar tarafından çizilmiş) yerleşim planı olacak (Ölçek:1/50). Yerleşim planında eczanenin adı, adresi ve eczacının adı yazacak. Eczanenin metrekaresi ile ilgili hesaplar açık ve anlaşılır şekilde yazılacak. Hesaplamada kullanılan ölçüler krokide mutlaka gösterilecek. Kolonlar, merdivenler ve kullanılmayan alanlar brüt alandan düşürülerek içten içe net kullanım alanı hesaplanacak. Krokiyi çizen mimarın oda sicil numarası, kaşesi ve imzası krokide olacak.
  İlçelerde açılacak eczanelerin krokilerinde 6197 sayılı Eczacılar ve Eczanelerle ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygundur denerek Sağlık Grup Başkanlığının mührü doktor imza ve kaşesi olacak, ayrıca Bölge Eczacı Odası Temsilcisi Eczacisi da aynı şekilde krokiye kaşesini basarak imzalayacak.
  Vaziyet planında (Ölçek:1/50) yukarıda belirtilen şekilde eczacının adı ve eczanenin adresi olacak. Eczanenin bulunduğu yer ile ilgili bilgiler vaziyet planında gösterilecek. Mimar ve onayla ilgili olan hususlar yukarıda belirtilen şekilde olacak.

 14. Ruhsat Harç makbuzu aslı

 15. Uyuşturucu ve Psikotrop ilaçlara ait tutanak.

 16. Noter Devir Sözleşmesi (Sözleşmede; Uyuşturucu veya Psikotrop ilaçlar devir alındı ise isimleri, devir alınmadıysa uyuşturucu veya psikotrop ilaç bulunmadığı yazılmalıdır.) İl sağlık Müdürlüğü Eczacısı (eczacı bulunmadığı durumlarda doktor), Bölge Eczacı Odası Yetkilileri huzurunda, hem bu yetkililerin hem de devir eden ve devir alan eczacıların imzalarının bulunduğu tutanak.

 17. Eczaneye ait ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

 18. Müdürlükten verilecek “İlaç Takip Sistemi Kayıt Formu” nuu doldurulacak.


Not :İstenilen belgeler (7-8-9-10 ncu maddelerde yer alan belgeler) İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.
Not :13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ten önce 35 m2 den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmak üzere 35 m2 den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.